PNY PRODUCTS

Sort By:  
751492618296
$10,999.00
751492602547
$8,899.00
751492602547
$8,899.00
751492621593
$6,999.00
751492599076
$6,999.00
751492621395
$2,499.00
751492598383
$2,499.00
751492623375
$1,249.00
751492604299
$1,249.00
751492604398
$599.00
751492604626
$469.00
751492618159
$199.00
751492604466
$199.00
751492604534
$169.00
751492591704
$75.99
751492606309
$119.99
751492599755
$199.99
751492599748
$249.99
751492597003
$329.99
VCQGV100-PB (VCQGV100-PB)
5120 CUDA Cores, 640 Tensor Cores, 7.9 TFLOPS FP64, 14.8 TFLOPS FP32, 29.6 TFLOPS FP16, 59.3 TOPS INT 8, 118.5 Deep Learning TFLOPS, 32 GB HBM 2 Memory, 4096-bit Memory Interface, 870 GB/s Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, DP 1.4 + DVI-D DL, Aux Power Required
751492618296
$10,999.00
VCQGP100-PB (VCQGP100-PB)
3584 CUDA Cores, 5.2 TFLOPS FP64, 10.3 TFLOPS FP 32, 20.7 TFLOPS FP16, 16 GB HBM2, 4096-bit Memory Interface, 717 GB/s Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, DP 1.4 (4) + DVI-D DL, Aux Power Required
751492602547
$8,899.00
VCQRTX8000-PB (VCQRTX8000-PB)
3584 CUDA Cores, 5.2 TFLOPS FP64, 10.3 TFLOPS FP 32, 20.7 TFLOPS FP16, 16 GB HBM2, 4096-bit Memory Interface, 717 GB/s Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, DP 1.4 (4) + DVI-D DL, Aux Power Required
751492602547
$8,899.00
VCQRTX6000-PB (VCQRTX6000-PB)
4608 CUDA Cores, 72 RT Cores, 576 Tensor Cores, 84T RTX-OPS, 10 Giga Rays/Sec, 16.3 TFLOPS FP32, 32.6 TFLOPS FP16, 206.1 TOPS INT8, 130.5 Tensor TFLOPS, 24 GB GDDR6 with ECC, 624 GB/sec, PCIe 3.0 x16, DP 1.4 (4), VirtualLink, Aux Power Required
751492621593
$6,999.00
VCQP6000-PB (VCQP6000-PB)
3840 CUDA cores, 12.0 TFLOPS FP32, 24GB GDDR5X, 384-bit Memory Interface, 432GB/Sec Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, DP 1.4 (4), DVI-D DL, Aux Power Required
751492599076
$6,999.00
VCQRTX5000-PB (VCQRTX5000-PB)
3072 CUDA Cores, 48 RT Cores, 384 Tensor Cores, 62T RTX-OPS, 8 Giga Rays/Sec, 11.2 TFLOPS FP32, 22.3 TFLOPS FP16, 178.41 TOPS INT8, 89.2 Tensor TFLOPS, 16 GB GDDR6 with ECC, 448 GB/sec, PCIe 3.0 x16, DP 1.4 (4), VirtualLink, Aux Power Required
751492621395
$2,499.00
VCQP5000-PB (VCQP5000-PB)
2560 CUDA cores, 8.9 TFLOPS FP32, 16GB GDDR5X, 256-bit Memory Interface, 288GB/Sec Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, DP 1.4 (4), DVI-D DL, Aux Power Required
751492598383
$2,499.00
VCQRTX4000-PB (VCQRTX4000-PB)
2304 CUDA Cores, 36 RT Cores, 288 Tensor Cores, 43T RTX-OPS, 6 Giga Rays/Sec, 7.1 TFLOPS FP32, 14.2 TFLOPS FP16, 28.5 TOPS INT8, 57.0 Tensor TFLOPS, 8 GB GDDR6 with ECC, 416 GB/sec, PCIe 3.0 x16, DP 1.4 (3), VirtualLink (USB Type-C), Aux Power Required
751492623375
$1,249.00
VCQP4000-PB (VCQP4000-PB)
1792 CUDA Cores, 5.3 TFLOPS FP32, 8GB GDDR5, 256-bit Memory Interface, 243GB/Sec Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, DP 1.4 (4), Aux Power Required
751492604299
$1,249.00
VCQP2000-PB (VCQP2000-PB)
1024 CUDA Cores, 3.0 TFLOPS FP32, 5GB GDDR5, 160-bit Memory Interface, 140GB/Sec Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, DP 1.4 (4)
751492604398
$599.00
VCQP1000-PB (VCQP1000-PB)
640 CUDA Cores, 1.894 TFLOPS FP32, 4GB GDDR5, 128-bit Memory Interface, 80GB/Sec Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, mDP 1.4 (4)
751492604626
$469.00
VCQP620-PB (VCQP620-PB)
512 CUDA Cores, 1.386 TFLOPS FP32, 2GB GDDR5, 128-bit Memory Interface, 80GB/Sec Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, mDP 1.4 (4)
751492618159
$199.00
VCQP600-PB (VCQP600-PB)
384 CUDA Cores, 1.195 TFLOPS FP32, 2GB GDDR5, 128-bit Memory Interface, 64GB/Sec Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, mDP 1.4 (4)
751492604466
$199.00
VCQP400-PB (VCQP400-PB)
256 CUDA Cores, 0.641 TFLOPS FP32, 2GB GDDR5, 64-bit Memory Interface, 32GB/Sec Memory Bandwidth, PCIe 3.0 x16, mDP 1.4 (3)
751492604534
$169.00
VCG84DMS1D3SXPB-CG (VCG84DMS1D3SXPB-CG)
Geforce 8400GS DMS-59 CS, 1GB GDDR3 PCIe x16 1 DMS-59 dual DVI-L, Dual VGA, DVI-L + VGA
751492524474
$53.99
VCGGT7102XPB (VCGGT7102XPB)
GeForce GT 710 2GB Low Profile PCIE DDR3 DVI-D, HDMI, VGA
751492591704
$75.99
VCGGT10302PB (VCGGT10302PB)
GeForce GT 1030 2GB Graphics Card with Low Profile Bracket
751492606309
$119.99
VCGGTX10502PB (VCGGTX10502PB)
GeForce GTX 1050 2GB
751492599755
$199.99
VCGGTX1050T4PB (VCGGTX1050T4PB)
GeForce GTX 1050 Ti 4GB
751492599748
$249.99
VCGGTX10603PB (VCGGTX10603PB)
GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 PCIE x16 DVI-D, HDMI, 3 x DP
751492597003
$329.99
Per Page      1 - 20 of 134